Stanovy

Stanovy Speleoklubu Trnava

I.časť

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

článok 1

NÁZOV, SÍDLO A PÔSOBNOSŤ

1. Názov organizácie je Speleoklub Trnava /ďalej len SPK Ta/. SPK Ta je združením záujemcov o kras a speleógiu na Slovensku.

2. Sídlo SPK Ta je: SPELEOKLUB TRNAVA, OVOCNÁ 2839/1, TRNAVA, 917 08

 

článok 2

POSLANIE

1. Poslaním SPK Ta je najmä:

a/ poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť krasové javy a rôznymi formami ich približovať verejnosti, získavať a vzdelávať záujemcov o speleológiu.

b/ spolupracovať so SLOVENSKOU SPELEOLOGICKOU SPOLOČNOSŤOU a SLOVENSKÝM

MÚZEOM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA v Liptovskom Mikuláši, zhromažďovať a poskytovať im získané poznatky

c/ usporadúvať prednášky, diskusie a iné vhodné akcie

d/ pri svojej činnosti spolupracovať s vedeckými a výskumnými pracoviskami a vysokými školami

e/ spolupracovať s Medzinárodnou Speleologickou Úniou a so speleologickými organizáciami a inštitúciami doma i v zahraničí

2. Svojou činnosťou sa SPK Ta aktívne podieľa na ochrane prírody a životného prostredia

3. Vo svojej činnosti sa SPK Ta riadi stanovami a príslušnými právnymi predpismi

 

II.časť

ČLENSTVO, PRÁVA A POVINOSTI

 

článok 3

ČLENSTVO

1. Členom SPK Ta sa môže stať osoba staršia ako 15 rokov, ktorá súhlasí so stanovami a poslaním SPK Ta

2. Člen SPK Ta má právo:

a/ voliť

b/ byť volený do orgánov SPK Ta

c/ vykonávať speleologickú činnosť

3. Povinnosťou člena SPK Ta je:

a/ dodržiavať stanovy SPK Ta a vo svojej činnosti sa riadiť pokynmi a uzneseniami volených orgánov

b/ platiť členské príspevky

c/ dodržiavať zásady bezpečnosti pri speleologickej činnosti a v prípade nebezpečenstva poskytnúť svojím spolupracovníkom pomoc

d/ chrániť krasové útvary, šíriť myšlienky a zásady ochrany krasu, jaskýň a prírody vôbec

e/ dokumentovať svoju činnosť

4. Členstvo v SPK Ta vzniká prijatím člena po hlasovaní nadpolovičnou väčšinou členov SPK Ta

zúčastnených na členskej schôdzi

5. Členstvo v SPK Ta zaniká:

a/ úmrtím člena

b/ vystúpením oznámeným písomne

c/ zrušením

d/ vylúčením

 

III.časť

POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV SPK Ta

 

článok 4

ORGÁNY SPK Ta

1. Orgány SPK Ta sú:

a/ riadiace a výkonné

-výročná členská schôdza

-vedenie SPK Ta

b/ kontrolné

-revízna komisia

2. Najvyšším orgánom je:

-výročná členská schôdza

 

článok 5

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

1. Výročnú členskú schôdzu tvoria všetci členovia SPK Ta, alebo ich poverení zástupcovia

2. Výročná členská schôdza sa schádza najmenej raz za rok

3. Ak o to požiada 2/3 členov, alebo ak o tom rozhodne predseda SPK Ta, zvolá sa mimoriadna členská schôdza so štatútom výročnej členskej schôdze

4. Do pôsobnosti výročnej členskej schôdze patrí:

a/ prerokúvať správy výboru SPK Ta a voľné návrhy členov SPK Ta

b/ voliť a odvolávať predsedu SPK Ta, vedenie SPK Ta a revíznu komisiu SPK Ta na dané volebné obdobie

c/ schvaľovať stanovy SPK Ta, zmeny a doplnky stanov, správu za príslušné volebné obdobie a záverečnú revíznu správu, kolektívne členstvo SPK Ta v iných organizáciách a spoločnostiach

5. Výročná členská schôdza sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov

 

článok 6

VEDENIE SPK Ta

1. Vedenie SPK Ta sa skladá z predsedu, podpredsedu a hospodára.

2. Vedenie SPK Ta je volené na obdobie 1 roka, pričom počet funkčných, za sebou nasledujúcich období nie je obmedzený

3. Vedenie SPK Ta môže zvoliť nadpolovičná väčšina členov SPK Ta, zúčastnených na výročnej členskej schôdzi, pričom voľby sú tajné a funkcia každého člena vedenia klubu sa odhlasováva osobitne

4. Vedenie riadi činnosť SPK Ta v období medzi výročnými členskými schôdzami, zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania výročnej členskej schôdze a pripravuje základné materiály pre tieto rokovania

 

článok 7

REVÍZNA KOMISIA

1. Revízna komisia kontroluje hospodárenie SPK Ta, upozorňuje vedenie SPK Ta na nedostatky v hospodárení alebo riadení SPK Ta a navrhuje opatrenia na ich odstránenie

2. Revízna komisia tiež kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov SPK Ta

3. Členov a počet členov revíznej komisie ustanovuje výročná členská schôdza nadpolovičnou väčšinou na nej zúčastnených členov SPK Ta.

 

článok 8

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA

1. Štatutárny zástupca je osoba oprávnená konať a zastupovať SPK Ta v jeho mene.

2. Štatutárnym zástupcom je predseda SPK Ta

 

IV. časť

INÉ PRÁVA A POVINNOSTI

 

článok 9

1. Člen SPK Ta je povinný:

a/ správať sa na jaskyniarskych akciách a na podujatiach, kde zastupuje SPK Ta tak, aby nepoškodil dobré meno klubu

b/ nosiť so sebou na klubové stretnutia a podujatia, organizované SPK Ta, členské schôdze, na výročnú členskú schôdzu a na výjazdy do terénu klubový preukaz

c/ v prípade, že zachytí v jaskyni núdzové volanie, poskytnúť pomoc a ak tak nemôže urobiť sám, kontaktuje záchranné služby, políciu, rýchlu zdravotnícku pomoc alebo príslušníkov Požiarneho zboru SR

d/ zaplatiť ročný členský príspevok

2. Člen SPK Ta má právo:

a/ používať spoločný materiál SPK Ta podľa členskou schôdzou vopred dohodnutých a stanovených podmienok

b/ podávať návrh činnosti SPK Ta a návrh na použitie finančného zabezpečenia SPK Ta

c/ ukončiť členstvo v SPK Ta po predchádzajúcom písomnom oznámení vedúcemu SPK Ta

d/ požiadať o odbornú alebo inú pomoc v oblasti jaskyniarstva

e/ podať návrh na zmenu a úpravu týchto stanov

 

V. časť

HOSPODÁRENIE SPK Ta

 

článok 10

1. Finančné zabezpečenie SPK Ta tvoria:

a/ členské príspevky

b/ dary od fyzických osôb

c/ dotácie a granty od právnických osôb

2. Získavanie finančných prostriedkov pre SPK Ta sa riadi platnými právnymi predpismi a zákonmi Slovenskej republiky.

3. Hospodárenie SPK Ta sa uskutočňuje podľa výročnou členskou schôdzou SPK Ta schváleného rozpočtu

4. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov SPK Ta

5. Výšku príspevku na činnosť riadiacich a výkonných orgánov SPK Ta a výšku ročného členského poplatku určuje výročná členská schôdza

 

VI. časť

DISCIPLINÁRNY PORIADOK

 

článok 11

1. Ak vznikne medzi členmi alebo medzi členmi a orgánom SPK Ta spor, zavedie sa na ich žiadosť zmierovacie konanie

2. Spory rieši členská schôdza SPK Ta nadpolovičnou väčšinou hlasov, alebo predsedníctvo SPK Ta

 

článok 12

1. Za poškodenie záujmov alebo dobrého mena SPK Ta, za porušenie stanov SPK Ta, nesplnenie členských povinností alebo za narúšanie spolunažívania v rámci SPK Ta môže byť členovi SPK Ta uložené jedno z týchto opatrení:

a/ napomenutie

b/ vylúčenie

2. Napomenutie ukladá členovi SPK Ta jeho predseda a predsedovi SPK Ta členská schôdza

3. Vylúčenie ukladá členovi SPK Ta členská schôdza

4. Uloženie opatrení musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou členov príslušného orgánu a oznámené písomnou formou

5. Proti uvedeným opatreniam sa možno do 15 dní odvolať u orgánu, ktorý opatrenie uložil alebo u revíznej komisie

 

VII. časť

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

článok 13

ZÁNIK SPK Ta

1. SPK Ta zanikne (zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením), ak sa na tom uznesie 2/3 väčšina členov SPK Ta (alebo nimi poverených zástupcov), zúčastnených na výročnej členskej schôdzi

2. V prípade zániku SPK Ta menuje väčšina členov SPK Ta (alebo nimi poverených zástupcov), zúčastnených na výročnej členskej schôdzi, likvidátora

3. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky SPK Ta a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia výročnej členskej schôdze. Majetok SPK Ta musí byť pred ukončením jeho činnosti právne vysporiadaný

4. O ukončení činnosti SPK Ta spíše likvidátor zápisnicu so záverečnou revíznou správou.

5. Zánik SPK Ta oznámi likvidátor do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR

 

 

Stanovy SPK Ta boli prijaté v Trnave dňa 28.februára 2001 a nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Ministerstvom vnútra SR 8.3.2001.

speleoskola.sk

malekarpaty.com