Správy o činnosti

Správa o činnosti za rok 2009

V roku 2009 sme vykonali celkovo 38 pracovných akcií zameraných na prieskum jaskýň v Malých Karpatoch. Sústredili sme sa na štyri ťažiskové lokality: Havranická jaskyňa, Priepasť 3/V2 (Plavecký kras), Orešanská sonda a Husí stok 1 (Kuchynsko-orešanský kras). V Havranickej jaskyni sa na začiatku roka podarilo objaviť pri výkopových prácach menšiu sienku s peknou krasovou výzdobou - sintrovým kvapľopádom a vyschnutým jazierkom. Ďalej sme pokračovali za pomoci zbíjačiek v presekávaní presintrených balvanov v smere postupu prác. V jaskyni sa pracovalo až do konca februára, kedy sme sa presunuli do jaskyne Husí stok 1, kde sme pokračovali vo výkopových prácach. Od začiatku apríla sme započali práce na lokalite Orešanská sonda. Keďže v jaskyni hrozil po jari zával, zabezpečili sme ho karirohožami a neskôr sme pokračovali v prácach vertikálne. V spolupráci s katedrou aplikovanej a envirnomentálnej geofyziky Univerzity Komenského sme vykonali geofyzikálny prieskum formou metódy spontánnej polarizácie a metódy ERT (elektrická rezistivitná tomografia) s pozitívnymi výsledkami. Pri pokračujúcich výkopových prácach sme sa dostali až na dno pôvodnej sondy, ktorá bola zasypaná od roku 2007. Počas roka bol v Priepasti 3/V2 nainštalovaný teplomer s hodinovou frekvenciou zberu dát. Dôvodom bolo potvrdenie alebo vyvrátenie dohadov, či intenzívny prievan, ktorý sa v jaskyni nachádza prichádza bezprostredne z povrchu, alebo ide o dynamickú jaskyňu. Tento výskum dokázal, že ide o jaskyňu dynamickú s jasne definovaným letným a zimným cyklom, ktorý má pomerne dlhý dobeh. To bolo veľmi potešujúce a po presnom zameraní sme začali s inštaláciou lanovky na vedrá. Prácu zhoršoval fakt, že jaskyňa je veľmi úzka a preto i spomínaná montáž bola veľmi náročná a nie je ešte dotiahnutá do konca. Počas roka sme navštívili i Trstínsku vodnú priepasť, kde bola vyhotovená prvá fotodokumentácia pod vodnou hladinou a bol preskúmaný aj závalový koniec severovýchodného jazera a perspektívne miesta pre ďalšie výkopové práce. Jaskyniarsky víkend sa ako po minulé roky uskutočnil koncom júla na Majdáne-Jágerke, kde nám prišli pomôcť aj členovia Speleo Bratislava. Pracovalo sa na Husom stoku a Priepasti na Veterlíne. Počas roka bolo v rámci projektu zameriavania vchodov do jaskýň pre SMOPaJ zameraných 32 vchodov jaskýň. Pokračovalo sa i na inventarizácií a mapovaní jaskýň v Smolenickom krase. Taktiež sme vypomohli jaskyniarom z O.S. Plavecké Podhradie a Speleo Bratislava pri ich tradičných jaskyniarskych zrazoch. Po pozitívnych geofyzikálnych výsledkoch z Orešanskej sondy sme tento prieskum aplikovali aj nad povrchom Havranickej jaskyne. Tu však boli vyhotovené až 3 profily, z ktorých bol každý dlhý 250 metrov, s 11 metrovými rozostupmi medzi nimi. Potvrdili tak prítomnosť dutín a pokračovanie Havranickej jaskyne. Náhodne však bola vedľa Havranickej jaskyne lokalizovaná veľká anomália (dutina) výšky 11 metrov a šírky 50 metrov. Nad ňou sa nachádza nevýrazná jaskynka, ktorá môže mať súvislosť s touto dutinou. Preto sme sa na koniec roka presunuli opäť na Havraniu skalu, kde pracujeme ako v Havranickej jaskyni, tak aj v novej jaskynke nazvanej pracovne HS sonda.

Speleologická strážna služba a praktická starostlivosť o jaskyne

V rámci tejto činnosti sme pokračovali v čistiacich prácach v jaskyniach a kontrole neporušenosti uzáverov.

Osveta

Pre deti zo ZŠ Horné Orešany sme pripravili prednášku o jaskyniach. Podobnú prednášku sme uskutočnili v letných mesiacoch aj v knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Naše články boli publikované v regionálnych médiach.

Na záver chceme poďakovať Trnavskému samosprávnemu kraju, osobitne predsedovi Ing. Tiborovi Mikušovi za poskytnutie dotácie na nákup transportých vakov a kombinéz pre našich začínajúcich jaskyniarov.

Alexander Lačný

Galéria fotografií z roku 2009


admin | 31.12.2009 22:56 |

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára / Prihlásenie

Na pridanie komentára sa musíte najprv prihlásiť!speleoskola.sk

malekarpaty.com