Správy o činnosti

Správa o činnosti za rok 2011

Orešanská sondaRok 2011 bol z pohľadu pracovných akcií najproduktívnejším rokom našej jaskyniarskej skupiny. Zároveň sa niesol v duchu 10 výročia založenia Speleoklubu Trnava a obnovenia tak činnosti OS Dolné Orešany. Počas roka bolo realizovaných 63 pracovných akcií.

Začiatkom roka sa naše práce sústredili na Havranickú jaskyňu (Plavecký kras), kde sa nám podarilo presekať cez väčší kamenný blok do miest, kde sa začínajú opäť objavovať sedimenty s terra rossou a mäkkým sintrom, ktoré sa už jednoduchšie ťažia. Po ľavej strane sondy začal prúdiť i jemný prievan.

V jarných mesiacoch sa uskutočnil povrchový prieskum v okolí Vápeníc. Tu P. Halenár a M. Zvonár lokalizovali menšiu jaskynku, ktorú nazvali Dzivá diera (Kuchynsko-orešanský kras).

Začiatkom marca boli započaté práce na Orešanskej sonde (Kuchynsko-orešanský kras), kde sme namontovali na konštrukciu elektrický navijak a práce sa podstatne zrýchlili. Koncom marca sa nám podarilo preniknúť do voľných priestorov, ktoré boli zasypané od roku 2007, kedy nám spadla celá výdreva. Voľné priestory boli neporušené a môže sa ďalej pokračovať vo výkopových prácach.

V prvý májový týždeň začína M. Zvonár pracovať na opustenej lokalite Husí stok 1 (Kuchynsko-orešanský kras). Postupne sa k nemu začínajú pridávať aj ďalší členovia. Po prekopaní sedimentu sa začína objavovať citeľný prievan, ktorý nás vedie k ešte intenzívnejším prácam.

Tradične sa začiatkom leta zúčastňujeme Zrazu malokarpatských jaskyniarov, ktorý organizuje OS Plavecké Podhredie.

My sme jaskyniarsky zraz uskutočnili 20.8.2011 a zúčastnili sa ho okolité jaskyniarske skupiny - Speleo Bratislava a OS Plavecké Podhradie. Už tradične nám prišli pomôcť aj členovia Klubu priateľov turistiky. Počas zrazu sme realizovali 3 pracovné akcie. Prvá bola zameraná na výkopové práce v jaskynke na Komberku, nazvanej Čiernodolinková jaskynka (Kuchynsko-orešanský kras). Druhá akcia bola zameraná na osádzanie šiestich náučných tabúľ informujúcich o jaskyniach v Parinskej doline. Na tejto akcii sa okrem nás a členov Speleo Bratislava podieľali aj naši priatelia z Horných Orešian.

Tretia pracovná akcia smerovala do jaskyne Husí stok 1, kde sa mal spočiatku iba vynosiť naťažený materiál zo sienky na povrch. No začalo sa aj s výkopovými prácami. Počas nich sa podarilo objaviť puklinu, smerujúcu nadol s citeľným prievanom. O tomto objave a následných prácach informujeme v Spravodaji č. 4/2011. Podarilo sa nám jaskyňu predĺžiť z 9 m na 31,9 m a vo výkopových prácach tu pokračujeme naďalej. Keďže sa v novoobjavených častiach nachádza veľmi pekná krasová výzdoba a po osadení náučných tabúľ v Parinskej doline sa zvýšil počet návštevníkov jaskyne - vyhotovujeme uzáver v časti pred sienkou s výzdobou. Na tento uzáver nám finančne prispel náš partner – Trnavský samosprávny kraj na čele s predsedom Ing. Tiborom Mikušom, PhD., ktorý nám počas roka pomáhal aj pri vydaní publikácie 10 rokov v podzemí a nákupe výstroje pre začínajúcich mladých jaskyniarov, za čo mu patrí veľká vďaka.

Na začiatku zimy sa presúvame do Havranickej jaskyne. Tu sa nám začína otvárať chodbička vyplnená terra rossou a voľnými priestorrmi. Očakávame, že nás kamsi zavedú. Koncom roka uskutočňujeme Výročnú členskú schôdzu, po ktorej vykonávame speleologické práce v jaskyni Driny.

Zároveň sme počas roka 2011 aktívne spolupracovali s hasičmi (OR HaZZ Trnava). S nimi sme uskutočnili aj taktické cvičenie v jaskyni Malá skala.

Spolupracovali sme aj s Katedrou aplikovanej a environmentálnej geofyziky PrifUK, najmä na zameriavaní krasových závrtov v Kuchynsko-orešanskom krase. Počas roka boli vyhotovené aj štyri geofyzikálne profily odporovou metódou na lokalite Orešanská sonda s pozitívnym výsledkov.

Osveta

Pri príležitosti 10 výročia založenia Speleoklubu Trnava sme vydali publikáciu 10 rokov v podzemí, ktorú sa nám podarilo vydať v počte 600 ks za pomoci sponzorov a tak bezplatne poskytnúť záujemcom o speleológiu a širokej verejnosti – najmä obyvateľom podhorských obcí, v okolí ktorých vyvíjame speleologickú činnosť. Slávnostný krst publikácie za účasti verejnosti sa uskutočnil 21.5.2011 v Trstíne. Krstnými otcami sa stali Mgr. Bohuslav Kortman – predseda SSS a Ing. Tibor Mikuš, PhD. – predseda TTSK.

8. októbra 2011 bol slávnostne otvorený dobudovaný náučný chodník Majdán o krasové javy, ktorý sa začína pri Olšovskom mlyne, na začiatku Parinskej doliny (Horné Orešany, časť Majdánske). Slávnostné prestrihnutie pásky vykonal riaditeľ lesného závodu Smolenice Ing. Norbert Galčík a riaditeľ CHKO Malé Karpaty RNDr. Viliam Klescht. Otvorenie prebehlo úspešne aj s podporou pomerne veľkého počtu návštevníkov vzhľadom na nepriaznivé počasie. Niekoľko záujemcov malo možnosť navštíviť aj novoobjavené priestory v jaskyni Husi stok 1, ktorá bola výnimočne sprístupnená pri tejto slávnostnej príležitosti. Tento projekt bol spolufinancovaný v rámci projektu Nadácie Orange – Šanca pre Váš región a finančne ho podporili aj Trnavský samosprávny kraj a Katedra ložiskovej geológie PrifUK.

Alexander Lačný

Galéria fotografií z roku 2011

sasol | 25.12.2011 13:01 |

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára / Prihlásenie

Na pridanie komentára sa musíte najprv prihlásiť!speleoskola.sk

malekarpaty.com